Oracle Database

Cơ sở dữ liệu Oracle là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu đa mô hình độc quyền được sản xuất và tiếp thị bởi Tập đoàn Oracle. Nó là một cơ sở dữ liệu thường được sử dụng để chạy xử lý giao dịch trực tuyến, lưu trữ dữ liệu và khối lượng công việc cơ sở dữ liệu hỗn hợp

Không có nội dung nào !