Guava Cache

Mục này chúng ta sẽ tìm hiểu về Google Guava cache sử dụng LoadingCache, CacheBuilder avaf CacheLoader Guava cache lưu trữ key và object giống như ConcurrentHashMap, Guava cache là thread safe. Tính năng cung cấp bởi Guava cache là cơ bản giống ConcurrentHashMap nhưng Guava cache được thích hơn vì nó có tính năng tối ưu cache

Không có nội dung nào !